ผู้เล่น

รายละเอียดผู้เล่น

Fan Zhendong (CHN)
Timo Boll (GER)
Lee Ho Ching (HKG)
Lin Yun-Ju (TPE)
Jun Mizutani (JPN)
Maharu Yoshimura (JPN)
Tomokazu Harimoto (JPN)
Cheng I-Ching (TPE)
Patrick Franziska (GER)
Adriana Díaz (PUR)
Dimitrij Ovtcharov (GER)
มานพ กันธวัง
รุ่งโรจน์ ไทยนิยม
ภูริพงษ์ แซ่ลี้
อานนท์ ซอโสตถิกุล
ฐิตภัทร ปรีชาญาณ
พูนศักดิ์ แซ่อึ้ง
ศรายุทธ ตันเจริญ
ณภัทร ธรรมาธิคม
วีระศักดิ์ สาคำภี
ปวริศร์ ทองหล่อ
เฉลิมพงษ์ พันภู่
ภัทรธร ภัสระ
นวเชฐ ประสงค์ผล
ญาณเมธี วีระสุวรรณ
โชติหิรัญ นันตาชัยวุฒิ
ภาคภูมิ สงวนสิน
สิทธิศักดิ์ นุชชาติ
ขันติ ซอโสตถิกุล
วรเศรษฐ์ บวรธรรมรัตน์
สุธาสินี เสวตรบุตร
วิรากานต์ ทายะพิทักษ์
ชิสา คชมิตร
จิณห์นิภา เสวตรบุตร
ณัฐสิมา ดีแกง
เวธกา ชัยทัศน์
ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
พชรพร ชาญวานิชบริการ
กฤตลดา ชมภูวิเศษ
วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน
สกุณา วีระสุวรรณ
อมีนะฮ์ ประสงค์ผล

ทีมชาติ

ทีมเยอรมัน

ทีมไต้หวัน

ทีมเกาหลี

ทีมโปรตุเกส

คลับ